Fundació 19 Desembre del 2021 - Gener del 2022 | Page 4

PATRONAT

PATRONAT

LA FUNDACIÓ NOMENA ELS 18 MEMBRES DEL NOU PATRONAT

El 7 d ’ octubre passat el president del FC Barcelona , Joan Laporta , va presidir la reunió del Patronat que va presentar la nova línia estratègica i l ’ informe de l ’ Auditoria

El 7 d ’ octubre passat el president del FC Barce · lona , Joan Laporta , va presidir la reunió del Patronat que va pre · sentar la nova línia es · tratègica i l ’ informe de l ’ Auditoria . L ’ Auditori 1899 va albergar durant la tarda del dijous 7 d ’ octubre la re · unió del Patronat de la Fundació , presidida per Joan Laporta com a president de la Fundació FC Barce · lona . Acompanyat de la Dra . Marta Segú , directora general de la Funda · ció , Laporta va exercir d ’ amfitrió en la reunió del nou Patronat , el qual estarà format per 18 membres , en · tre ells el mateix president . Durant l ’ acte de nomenament i presa de possessió , el president va presentar els comptes de la tempo · rada 2020 / 21 i l ’ informe d ’ auditoria aprovats . Posteriorment , la direc · tora general va presentar l ’ estat de situació dels projectes i la nova es ·