Fundació 19 Desembre del 2021 - Gener del 2022 | Page 6

El president del FC Barcelona i la Fundació Barça , Joan Laporta , va presidir la primera reunió del Patronat de la Fundació Barça , en què els seus membres van aprovar el nomenament de la nova directora general , Marta Segú i Estruch . En aquesta mateixa reunió es va presentar l ’ execució del pressupost i es va nomenar Alfons Godall com a nou vicepresident de la Fundació Barça .

JOAN LAPORTA PRESIDEIX EL SEU PRIMER PATRONAT

El president del FC Barcelona i la Fundació Barça , Joan Laporta , va presidir la primera reunió del Patronat de la Fundació Barça , en què els seus membres van aprovar el nomenament de la nova directora general , Marta Segú i Estruch . En aquesta mateixa reunió es va presentar l ’ execució del pressupost i es va nomenar Alfons Godall com a nou vicepresident de la Fundació Barça .
da 2030 de les Nacions Unides . El president va destacar tots els nous membres del Patronat i en va valorar l ’ experiència social , econò · mica i empresarial , per a aquest nou projecte amb el propòsit de po · sicionar a la Fundació Barça com un referent internacional .
ACTUACIONS DE LA FUNDACIÓ LA TEMPORADA 2020 / 21

Malgrat la Covid-19 , la Fundació ha mantin · gut el nombre de be · neficiaris i beneficià · ries per sobre del milió . Durant aquest exercici s ’ ha arribat a més d ’ 1.102.614 nens i nenes en el món , dels quals més de 101.000 a Cata · lunya . Aquests programes i col·la · boracions amb altres entitats s ’ han dut a terme en un total de 34 països i a Catalunya a 103 localitats . Durant la temporada 2020 / 21 s ’ han adaptat programes a la si · tuació de la pandèmia per mante · nir-los actius , amb trobades amb nens malalts de diversos hospi · tals pediàtrics de Catalunya amb jugadors i jugadores dels primers equips i seccions del Club ; activant el programa contra l ’ assetjament escolar que s ’ ha ofert a totes les escoles de primària de Catalunya i la formació sobre la prevenció del bullying a l ’ esport formatiu . La finalitat ha estat la de continuar fent costat als infants i els joves que es troben en situacions de vulne · rabilitat i de risc social a través de programes propis i també en col · laboració amb diverses entitats de referència i prestigi social . n